Elf Bar ELFA POD KIT 500mAh – Blueberry Sour Raspberry 20mg

Cena: 199 

Klasická příchuť maliny s úžasným kyselým twistem.

Kategorií , , , , SKU: 6941976289300 Tags:

Popis

Elf Bar představuje elektronickou cigaretu ELFA, moderní hybridní zařízení pro vaping. Po triumfální jízdě jednorázové cigarety Elf Bar 600 přichází výrobce s ekologičtější a úspornější variantou ELFA, jejímž základem je dobíjecí baterie o kapacitě 500mAh a vyměnitelné předplněné cartridge o objemu 2ml. Nyní už nemusíte po spotřebování liquidu vyhodit celé zařízení, ale stačí pouze vyměnit předplněnou cartridge s liquidem dle vlastního výběru. Tyto cartridge obsahují prvotřídní liquid s nikotinovou solí, díky které dochází k rychlejší a kvalitnější vstřebatelnosti = bez dráždivého pocitu v krku oproti klasickým liquidům. Nedílnou součástí cartridge je spirálka Mesh pro rychlejší žhavení, rovnoměrné odpařování, vynikající chuť liquidu a větší tvorbu páry. Poměr 50VG/50PG

Kapacita baterie: 500mAh
Nabíjení: USB-C
Objem cartridge: 2ml (až 600 potahů)
Poměr PG/VG: 50/50
Obsah nikotinu: 20mg SALT (nikotinová sůl)

Obsah balení:
1x dobíjitelná e-cigareta Elf Bar ELFA
1x přednaplněná cartridge Elf Bar ELFA Pods 2ml

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 4, H312+H332
Signální slovo: 
Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

  • H301 – Toxický při požití
  • H312+H332 – Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

  • P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí
  • P264 – Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
  • P301+P310 – PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
  • P405 – Skladujte uzamčené
  • P501 – Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.