TI Juice Cream Soda – Fig 20mg

Cena: 125 

Svěží krémová sodovka s větší porcí lahodných fíků.

Popis

Cream Sodas je povedená řada nikotinových solí, která nabídne klasické americké, či britské krémové sodovky. Ty se vyznačují jejich jemnou chutí, která nabídne příjemné a lahodné tóny spolu s ovocnou bombou.

Nikotinové soli jsou vyráběny ve Velké Británii s extrémním důrazem na kvalitu. Výroba probíhá v laboratořích, které podléhají přísním podmínkám, což zaručuje vždy maximální kvalitu aromat a jejich konzistenci. Můžete se tak těšit vždy na parádní zážitek z chuti, která vás neomrzí!

Obsah nikotinu 20mg/ml

Objem balení 10 ml lahvička

Standardní věty o nebezpečnosti:

  • H301+H311 – Toxický při požití nebo při styku s kůží.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

  • P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P264 – Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
  • P301+P310 – PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.
  • P405 – Skladujte uzamčené.
  • P501 – Odstraňte obsah/obal předáním

Výrobce: TI Juice